English

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРЕАМБЮЛ

Тези Общи условия регламентират отношенията между „Пластик София“ ООД, търговско дружество, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1510, СО, р-н „Подуяне“, ул. Стефан Консулов 12, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130349076, с ДДС номер BG130349076, електронна поща: info@top-pop-games.com Дружеството в качеството на „Администратор“ на уебсайта top-pop-games.com и Потребителите на услугите в уебсайта top-pop-games.com.

Общите условия определят начина на провеждане на онлайн игри в уебсайта top-pop-games.com и важат за всички организирани интернет игри в този сайт. Игрите, предлагани от top-pop-games, не представляват "хазартни игри" по смисъла на действащия Закон за хазарта. Всички игри, които се предлагат за ползване в уебсайта top-pop-games.com, са предназначени за прекарване на свободно време, служат за разтоварване и развлечение, с познавателна функция и имат за цел да се демонстрират уменията и сръчността на потребителите на сайта.

С използването на уебсайта top-pop-games.com, всяко негово приложение, меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте писмено съгласието си да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на сайта, както и от всички други Специални условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

При посочените в предходното изречение хипотези, Вие също така предоставяте Вашето съгласие, при необходимост, за събиране, обработване и съхраняване за целите, само и единствено на сайта и обусловените от него правоотношения, на предоставените от Вас лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Обвързването от Общите и Специалните условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови приложения, менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите Вашето съгласие за обвързване от Общите и/или Специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Ако не е уговорено друго в писмен вид, посредстовом публикуване на сайта и приемане от Ваша страна, Споразумението Ви с нас винаги включва като минимум Общите условия и Специалните условия, посочени в този документ. По-нататък те се наричат „Условия за ползване“.

Споразумението Ви с нас включва както Условията за ползване, така и императивните законови изисквания, от действащото българско законодателство, приложими към функционирането на сайта.

Когато за дадено приложение и/или услуга са в сила (Специални) Допълнителни условия, можете да се запознаете с тях или в самата услуга, или чрез нейното използване.

Общите заедно със Специалните (Допълнителните) условия представляват валидно споразумение с правна сила между Вас и Администраторите на top-pop-games по отношение на използването на сайта от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно.

Ако е налице противоречие между посоченото в Общите и това в Специалните (Допълнителните) условия, Специалните (Допълнителните) условия се ползват с предимство.

Английската версия на сайта се осигурява само за улеснение, ако има противоречие между посоченото в английската версия и българската версия, текстът на български език има предимство.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с нашия сайт, можете да се свържете с нас, посредством контактната информация за връзка, публикувана в секция „Контакти” на титулната ни страница.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

1.1. top-pop-games.com е уебсайтът на играта „Белот“ и други подобни игри, които са в процес на разработка, наричан за краткост „сайта“ или „Топ поп геймс“.

1.2. PLAYBELOT е приложение за игра на „Белот“, наричано за кратко „Приложението“.

1.3. СЪРВЪР е мястото на което е инсталирано Приложението и представлява устройство и/или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.4. РЕГИСТРИРАН ИГРАЧ е играч, регистриран в системата на top-pop-games.com с електронна поща или профил в социалната мрежа „Фейсбук“.

1.5. НЕРЕГИСТРИРАН ИГРАЧ е играч, който може да ползва системата на top-pop-games.com, като гост, наричан за кратко „гост“.

1.6. АДМИНИСТРАТОРИ НА САЙТА са търговското дружество –собственик на сайта, съгласно Преамбюла, както и оправомощени от него представители на сайта, които имат право да наблюдават игрите и комуникацията (чата) на играчите, да съблюдават поведението на играчите в сайта, да наказват и награждават играчите, както и да осъществяват контрол във връзка с изпълнението на настоящите Условия за ползване.

1.7. ПОТРЕБИТЕЛИ са дееспособни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, с право на регистрация, като Регистриран играч или Гост, които използват предоставяните услуги и/или ресурси, осигурени от сайта.

1.8. АКАУНТ е съвкупността от данните, които потребителят предоставя при регистрация, чрез които той се идентифицира уникално в системата, като в него се включват и всички придобити при и/или по повод на участието на потребителя в игрите виртуални точки, чипове, печалби и др.

1.9. ЧАТ ПЛАТФОРМА е платформата, която позволява на играчите използване на лични и общи съобщения, към останалите играчи в сайта.

1.10. ЧИПОВЕ са виртуални точки, създадени за определяне на различното ниво в уменята на играчите .

1.11. АБОНАМЕНТИ са различни варианти за закупуване на чипове на абонаментен принцип, описани в модула за закупуване на чипове и абонаменти.

1.12. КЛАСАЦИИ и РАНГЛИСТИ са статистически сортирани играчи според спечелените виртуални чипове от игри след последното им нулево състояние.

1.13. ТУРНИРИ са провеждане на турни игри в определен период, описани в правила за провеждане на турнири.

1.14. СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, извън контрола на Администраторите, което прави предоставянето на услугите в сайта обективно невъзможно.

1.15. НЕОПРЕДОЛИМА СИЛА са природни бедствия като, но не само пожар, наводнение, земетресение, бури, проливни дъждове и ураганни ветрове, стачки, бунтове, терористични нападения, дни на национален траур, забрани и ограничения, наложени от държавни или общински органи и подобни непредвидими и/или непредотвратими събития от извънреден характер, намиращи се извън контрола на Администраторите и потребителите.

2. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

2.1. Потребителите могат да се регистрират в сайта с електронна поща и парола или да ползват Фейсбук регистрация, създавайки свой акаунт в системата на Топ-поп-геймс и свързаните приложения с нея.

2.1.1. Всеки потребител, при регистрация в уебсайта, получава акаунт, като един потребител има право да притежава повече от един акаунт при условие, че регистрира всеки акаунт с различен адрес на електронна поща.

2.2. Всеки потребител, регистрирал се като играч (Регистриран играч), има право да играе в игрите на сайта, да ползва чат платформата на игрите, да купува чипове или абонаменти, да участва в класациите на играта, да участва в турнири и в други подобни активности и възможности, предоставяни от сайта. Потребителят има правата по предходното изречение, при приемане и спазване от негова страна на условията и изискванията за достъп, определени от тези Условия за ползване.

2.3. Всеки потребител - гост има право да ползва игрите при ограничени условия. Той не може да ползва чат платформата, да закупува чипове и да участва в ранглисти и турнири.

2.4. Всеки регистрирал се играч, се съгласява да получава електронни писма, без универсален електронен подпис, търговски и други съобщения, за новини и промоции, свързани със сайта. С потребителите-гости обратна връзка не се осъществява.

2.5. Регистрацията в сайта е доброволна, безплатна, като всеки потребител има право да играе неограничено време, по собствена воля и желания, със свой стил и подход към дадена игра, но така че да не смущава спокойното ползване на игрите в сайта на останалите потребители, както и да не нарушава настоящите Условия за ползване.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

3.1. Потребителите нямат право да използват в сайта нецензурни думи, обиди на расова, етническа, верска или сексуална основа, както и по признаците пол, възраст и образование, като това важи и за използваните от тях потребителски имена.

3.2. Всеки потребител с регистрацията си в сайта заявява, декларира и се задължава:

- Да не разпространява и публикува на сайта снимки, видео материали и всякакви други изображения и текстови материали с чужди авторски права, както и с други защитени от закона права на трети лица, без изричното съгласие от притежателя или ползвателя на тези права;

- Да не разпространява и публикува на сайта снимки, видео материали и всякакви други изображения и визии, в които присъстват трети лица, които не са дали изрично своето съгласие за това;

- да не разпространява съдържание, което е обидно, накърняващо добрите нрави, недостойно, порнографско, насилствено, агресивно, неприлично, провокира към омраза и нетърпимост, внушаващи етническа, религиозна, расова, политическа, национална нетърпимост или всяка форма на насилие или по друг начин нарушаващо основни конституционни права, законови и подзаконови разпоредби и/или защитени права и правни интереси на други лица;

- Да не разпространява и публикува на сайта снимки, видео материали и всякакви други изображения и текстови материали, съдържащи конфиденциална информация или такава, засягаща интересите на трети страни независимо дали тя е вярна, невярна или подвеждаща.

- Да не разпространява и публикува на сайта снимки, видео материали и всякакви други изображения и текстови материали, които могат да увредят умственото, физическото или моралното развитие на малолетните и непълнолетните или каквото и да е друго съдържание, неподходящо за лица под 18-годишна възраст;

- Че само той/тя носи пълна отговорност за публикуваните от него/нея снимки (изображения), видео материали и всякакви други материали на сайта;

- Уведомен е, разбира и се съгласява, че виртуалните чипове в игрите са предназначени само и едниствено за игрите в сайта, че чиповете нямат действителна номинална стойност и не се конвертират в реални пари, нито в непарични обективни материални престации.

- Да не регистрира потребителски имена близки по значение до тези, използвани от администраторите на сайта (като например всички имена, производни или близки по значение до admin, support и други подобни, които могат да въведат в заблуждение, че са на администраторския екип) или други имена, чрез които потребителят би могъл да се представя като упълномощено лице от сайта, без действително да разполага с такава представителна власт. В случай, че Потребител регистрира такива, акаунтът/акаунтите му могат да бъдат изтрити без предупреждение, като всички виртуални права и активи, придобити с този/тези акаунт/акаунти, ще бъдат отнети.

3.3. Потребителят на сайта се задължава да не извършва злоумишлени действия, изразяващи се в действия или бездействия, нарушаващи добрите нрави и етични правила, относими към интернет пространството или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam), реклама, препълване на каналите за съобщения (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли или непряко намесване в играта на друг потребител/чужд акаунт и всякакви злоумишлени действия спрямо друг потребител, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия или бездействия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

3.4. Потребителят на сайта се задължава да не се представя за друго лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

3.5. Да не накърнява личното достойнство на другите потребители на сайта и да не ги дискриминира на база възрастова, религиозна, етническа, политическа, полова, сексуална или друга основа, както и да не подбужда към нарушаване на законодателството на Република България.

3.6. Да не влиза в чужд акаунт без знанието и съгласието на собственика на акаунта. В случай на такова влизане или непряко намесване в играта на друг потребител/чужд акаунт/ и всякакви злоумишлени действия спрямо друг потребител, нарушителят се наказва с изтриване на собствения му акаунт и отнемане на всички налични към съответния момент виртуални точки, чипове и класирания.

3.7. Да не използва каквито и да било похвати и/или технически средства, за да получи конфиденциална информация от други потребители, като пароли и всеки друг вид информация, до която нормално не би трябвало да има достъп;

3.8. На потребителите не се разрешава да отправят обиди, клевети и/или заплахи към администраторите и/или към други потребители на сайта, независимо от вида, мястото, и времето, по което са отправени.

3.9. Забранено е арогантно и агресивно поведение от един или повече потребители спрямо друг потребител, с цел другият потребител да изтрие акаунта си или да извършва други действия под заплаха и натиск, против волята си.

3.10. Без изричното писмено съгласие, дадено от оправомощен представител на Администраторите, Потребителите нямат право да осъществяват рекламна дейност на сайта, както и в игрите, независимо дали това се извършва под формата на реклами в чата, в потребителските имена, под формата на текст, банери, линкове, картинки, аватари, при обмяната на съобщения между потребителите и др. и независимо дали се извършва със съгласието на рекламираното лице (собственика на рекламираната марка) или не. Всякакъв тип реклама или друг тип търговски съобщения, по смисъла на Закона за радиото и телевизията, спам и нежелани писма, за които потребителят не е получил изричното съгласие на Администраторите, са забранени.

3.11. На потребителите не се позволява неспортсменско поведение, изразяващо се в подсказване, симулативна игра за прехвърляне на чипове от един акаунт на друг и други подобни действия, които противоречат на настоящите Условия за ползване и са в разрез с общоизвестните правила на играта „Белот“.

3.12. Потребителите се задължават да спазват добрия тон на комуникация, да уважават противниците и съотборниците си и при проблеми с комуникацията на някой от останалите играчи да изчакват търпеливо до момент, в който наистина са убедени, че противникът им няма да възобнови играта.

3.13. Всяко установено от Администраторите нарушение на забраните и ограниченията по този раздел се наказва с изтриване на акаунта на потребителя, извършил нарушението, отнемане на всички налични към съответния момент виртуални точки, чипове и др., асоциирани с този акаунт, както и с блокиране на достъпа до сайта, като всякаква отговорност на Администраторите на сайта за тези действия е изключена.

3.14. При маловажен случай на нарушение, който се преценява едностранно от Администраторите, на потребителя, извършил нарушението, може да му бъде наложено по-леко наказание от предвидените в т.3.13.

3.15. В случай че Администраторът претърпи каквито и да било вреди, поради извършено от потребител нарушение при ползване на сайта, Администраторът има право да получи от нарушителя обезщетение за всички други вреди, които е претърпял вследствие на съответното нарушение, включително, но не само и за всички евентуално наложени му глоби и санкции от компетентните български органи и власти.

3.16. Всеки потребител се съгласява, че е единственият отговорен за формата, съдържанието и точността на материалите и съобщенията, които публикува в сайта и/или изпраща до други потребители, които ползват услугите, предоставяни от сайта.

3.17. Потребителят се задължава да не прави достояние на трети лица паролата си и носи отговорност за това да създаде всички необходими условия и да полага необходимата грижа за това трети лица да не могат да осъществяват неоправомощен достъп до неговата парола и до сайта top-pop-games.com, използвайки неговия акаунт. Администраторите не носят каквато и да е отговорност, свързана с неправомерно осъществяване на достъп до Вашия акаунт от лица, различни от Вас и без Вашето изрично съгласие за това, включително и в случаите, в които, в резултат на този неоторизиран достъп, Вашият акаунт е съществено променен, изтрит или заличен по друг начин или, ако натрупаните до момента виртуални точки, чипове, печалби и др. бъдат използвани от лицето без право на достъп за цели, различни от Вашите.

3.18. Администраторите не носят отговорност, ако някой узнае потребителското име, електронната поща и/или паролата на някой потребител и го използва, за да вземе информация, промени или изтрие акаунта на този потребител. В допълнение Администраторите не носят отговорност към потребителите във връзка с преки, непреки, случайни вреди, включващи, но без да се ограничават само до, вреди вследствие на реализирана загуба и/или пропуснати печалби и други пропуснати ползи, загуба на данни или други загуби като резултат от: ползването или невъзможността да ползвате услугите на сайта, действия или бездействия, на които и да е било трети лица във връзка с услугите на сайта и всеки друг въпрос, свързан с услугите, предлагани на сайта.

3.19. Всеки потребител се задължава редовно да проверява за промени в настоящите Условия за ползване. В случай, че част от тези условия бъде изменена и/или допълнена и потребителят не е съгласен с това изменени/допълнение, той е длъжен да уведоми за това писмено Администраторите на сайта, в 7-дневен срок от датата на публикуване на изменението и/или допълнението или да заличи незабавно своята регистрация и своя акаунт, като поеме изцяло за своя сметка всички свързани с това евентуални неблагоприятни последици, които възникват за него, включително евентуалната загуба на виртуални и/или реални парични средства. В случай, че потребителят не е уведомил писмено Администратора за несъгласието си, указания по-горе срок, и/или не е заличил своята регистрация и своя акаунт, се счита, че потребителят е съгласен изцяло с изменението и/или допълнението на Общите условия за ползване.

4. ПРАВА НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ:

4.1. Администраторите имат право да наблюдават провеждането на игрите в сайта и чата на регистрираните играчи, но Администраторите нямат задължението да контролират начина, по който всеки потребител използва сайта и игрите, като Администраторите не носят отговорност за дейността на потребителите във връзка с използване на сайта и игрите. Администраторите нямат задължение да извършват наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си, нито да търсят факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребителите посредством ползването на сайта и игрите.

4.2. Администраторите имат право да поставят на всяка от страниците на сайта и в игрите електронни препратки, рекламни банери и други форми на търговски съобщения за стоки и услуги, предлагани от Топ поп геймс или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Администраторите. Администраторите не носят отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването на сайта и/или игрите, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от потребителите електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.

4.3. Администраторите имат право да изпращат непоискани търговски съобщения до потребителите на сайта, включително чрез системата за размяна на електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в сайта или/и игрите, с цел да предложи информация, реклами или друга форма на търговски съобщения относно свои собствени или оферирани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Условия за ползване всеки потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Администраторите на сайта Топ поп геймс.

4.4. Администраторите имат право едностранно и без отправяне на предупреждение да спират достъпа на потребител до сайта или/и игрите, да ограничават временно достъпа на потребител до сайта/игрите или на отделни части от него, да блокират комуникацията му в чата както и да го лишават временно от виртуални чипове, от право на виртуални залози или други права и/или ползи, съгласно правилата на съответната игра на сайта, особено в случаи на некоректна игра, опити за измама, в това число, но не само, използването на нечестни, непочетени и/или други методи с цел манипулация на резултатите в сайта или игрите и/или нарушаване на настоящите Условия за ползване, добрите нрави или други приложими норми на българското законодателство.

4.5. В случай, че потребителят не използва сайта и игрите в период, продължил повече от 90 дни, считано от датата на регистрацията му, Администраторите имат право, но не и задължение, да спрат достъп му до сайта и игрите, да прекратят регистрацията му и/или да изтрият от сървърите си цялото разположено от него съдържание, създадено с неползвания акаунт.

4.6. Администраторите имат право едностранно да изменят и допълват настоящите Условия за ползване.

5. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТИ:

5.1. Администраторите не носят отговорност за вреди, нанесени от блокиране на сървъра, прекъсване на интернет връзката, загуби, породени от неспортсменско и некоректно поведение на потребители, наказания на играчи поради неспазване на настоящите Условия за ползване.

5.2. Администраторите не носят отговорност, ако поради технически причини или по други причини, които са извън контрола на Администраторите, включително и поради непреодолима сила и/или случайно събитие, достъпът до сайта е временно ограничен и/или недостъпен, както и ако от това последват вреди за потребителите относно натрупани точки, чипове и други.

5.3. Администраторите на сайта не носят отговорност за взаимоотношенията потребител-потребител. В случай на възникване на спор между двама или повече потребители, спорещите могат да се обърнат към Администраторите само и единствено, ако считат, че даден потребител нарушава настоящите Условия за ползване.

5.4. Администраторите не носят отговорност за съдържанието на съобщенията, които потребителите си разменят в чат платформата, както и относно останалото съдържание на снимки, видео материали или други материали, които потребителите биха могли да публикуват на сайта.

5.5. Администраторите не носят отговорност затова до какво съдържание осъществява достъп чрез сайта всеки отделен потребител.

5.6. Отговорността на Администраторите е изключена за каквито и да е неблагоприятни последици, евентуално възникнали в тежест на един и/или повече потребители вследствие на осъществяването от тяхна страна на достъп до сайта и използване на услугите, предлагани там.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ

6.1. Администраторите имат задължение да изпълняват законовите изисквания, съгласно действащото българско законодателство, във връзка с администрирането на сайта.

6.2. Да санкционират, съгласно Раздел Трети, т.3.13, във вр. с Раздел Четвърти, т.4.4, потребители, които нарушават настоящите Условия за ползване.

6.3. Да публикуват в сайта всички изменения и допълнения на настоящите Условия за ползване.

7. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Всички игри, услуги, предлагани на сайта, включително начин на изработка, функциониране, външен вид, дизайн, са защитени обекти на авторското право и сродните му права. Потребителите могат да копират части от съдържанието единствено и само за тяхна лична употреба и само доколкото по този начин не се нарушават авторските права и защитените марки и търговски знаци, публикувани в сайта top-pop-games.com.

7.2. Използването на лого, търговски марки и други знаци на сайта са собственост на „Пластик София“ ООД или се извършва с изричното съгласие на собствениците на тези търговски марки, лого и знаци. Забранява се на потребителите да извършват каквито и да е действия, които могат да доведат до нарушаване на правата на интелектуална собственост, свързани с тези търговски марки, лого и знаци. В частност, с цел избягването на недоразумения, се постановява изрично, че предоставянето на възможност за ползване на сайта и съдържанието му от потребителите не представлява каквото и да е оправомощаване или лицензия да се ползват търговските марки, лого и знаци, поместени на нея.

7.3. Всякакви опити за модификация съдържанието на сайта от страна на потребителите са строго забранени. Под модификации се разбира потребителите да поместват на сайта съдържание, което не е необходимо за целите на регистрацията и не е било предварително одобрено от Администраторите и/или да променят правилата за участие в игрите, включително и чрез предлагането на залози, които не са незначителни по смисъла на Закона за хазарта и в този смисъл са забранени всякакви действия или бездействия на потребителите, които могат да доведат до каквато и да е промяна на изцяло нехазартния характер на игрите, предлагани на сайта top-pop-games.com.

7.4. Потребителите на top-pop-games.com могат да получат достъп до сайта от сайтове на трети страни по интернет чрез директно вграждане на игрите или по друг начин. Сайтове на трети страни не са под надзор или контрол на Администраторите, поради което последните не носят отговорност за съдържанието на уебсайтовете на трети страни и всички техни представителства и не носят отговорност или дават гаранции по отношение сигурността на информацията им от всеки вид. Администраторите не носят отговорност за всякакви вреди, възникнали на сайтове на трети страни, в следствие на използването на приложения (игри) от сайта. Администраторите си запазват правото да спират достъпа до игрите на сайтове на трети страни, за които преценят.

7.5. Сайтът top-pop-games.com може да съдържа линкове към други интернет страници, както и други интернет страници могат да съдържат линкове към уебсайта top-pop-games.com. Посещаването на тези други страници чрез евентуални линкове в сайта top-pop-games.com се извършва изцяло на отговорност и риск на всеки отделен потребител и отговорността на Администраторите в тази посока е изключена.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. За неуредените въпроси в тези Условия за ползване се прилага действащото българско законодателство.

8.2. При възникване на спорове между Администраторите и потребител и/или потребителите, споровете следва да се решават по пътя на преговорите, в случай че не се постигне споразумение, спорът ще се решава от компетентния български съд.

8.3. Ако някоя от клаузите на настоящите Условия за ползване бъде обявена за недействителна от компетентен съд, арбитраж или друг компетентен орган, останалите разпоредби на Условията за ползване, както и възникналите въз основа на тях права и задължения на страните, запазват действието си.


Тези Условия за ползване са приети на дата 01.01.2015г и са публикувани на сайта top-pop-games.com на дата 30.01.2015г.